Tràmits i gestions

Cementiri municipal

En què consisteix:

L’adquisició d’un nínxol o sepultura es pot fer:

1.- Per lloguer durant un període mínim de dos anys (o cinc anys en el cas de mort per malaltia contagiosa) i màxim de deu anys. L’Ajuntament podrà concedir pròrroga dels terminis mitjançant el pagament dels drets corresponents segons l’Ordenança fiscal. 

2.- Per concessions, que s’atorgaran per un període de 50 anys.

Qui por demanar-lo:

Tothom que hi estigui interessat

Documentació necessària:

El tràmit es farà  per sol·licitud mitjançant la següent instància, que s’haurà de lliurar degudament omplerta al Registre General de les oficines municipals:

Imprès de sol.licitud

Quan es pot sol·licitar:

Tot l'any

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 16 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Quan es dóna resposta:

L’atorgament de drets funeraris l’aprova la Junta de Govern Local, que es reuneix ordinàriament dos cops al mes.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

Normativa relacionada:

O.F. 16 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Reglament del Cementiri Muncipal d’Olost

En què consisteix:

Inter vivos

S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari a favor del cònjuge o dels parents del titular per consanguinitat i afinitat fins a 2n grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de 2 anys immediatament anteriors a la transmissió amb el titular.

Mortis Causa

A la mort del titular del dret funerari, aquest passarà al beneficiari designat, als hereus testamentaris o a aquells a qui correspongui, els quals tindran un any per sol·licitar a les Oficines de l’Ajuntament la transmissió del dret funerari  amb la prèvia presentació del títol corresponent. Exhaurit el termini d’un any sense que s’hagi procedit a la sol·licitud de transmissió, s’entendrà la renúncia a aquest dret. 

Qui por demanar-lo:

Tothom 

Documentació necessària:

El tràmit es farà  per sol·licitud mitjançant la següent instància, que s’haurà de lliurar degudament omplerta al Registre General de les oficines municipals acompanyada del títol de propietat i la documentació que n’acrediti el dret (còpia testament, designació, etc...):

Imprès de sol.licitud 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 16 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Quan es dóna resposta:

El canvi de titular / transmissió  de drets funeraris l’aprova el Ple Municipal, que es reuneix ordinàriament un cop al mes.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

O.F. 16 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Reglament del Cementiri Muncipal d’Olost

En què consisteix:

En cas que el titular desitgi  traspassar el dret funerari, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, el qual abonarà les següents quantitats en funció del tram de temps transcorregut des de la cessió i de l’aplicació del percentatge corresponent, segons taula annexa: 

  Temps transcorregut Devolució Parcal
Cessió fins a 50 anys Fins a 10 anys 50%
De 11 a 20 anys 40%
De 21 a 30 anys  
De 31 a 40 anys  
Fins a 45 anys  

La venda del dret funerari es pot fer sempre i quan hagin passat 2 anys des de la seva adquisició. 

Qui por demanar-lo:

Tots els titulars de drets funeraris. 

Documentació necessària:

El tràmit es farà  per sol·licitud mitjançant la següent instància, que s’haurà de lliurar degudament omplerta al Registre General de les oficines municipals acompanyada del títol de propietat. 

Imprès de sol.licitud 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Gratuït. 

Quan es dóna resposta:

La venda de drets funeraris l’aprova el Ple Municipal, que es reuneix ordinàriament un cop al mes.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- O.F. 16 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

-  Reglament del Cementiri Municipal

Servei de subministrament d'aigua potable

En què consisteix:

Sol·licitud d’alta de subministrament d’aigua a un habitatge, activitat  o promoció urbanística (comptador d’obres). 

Qui por demanar-lo:

Tothom 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Cèdula d’habitabilitat, en el cas d’habitatges/ Llicència activitats per activitats/Llicència d’obres vigent.

3. Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer

4. Fotocòpia de la llicència d’obres

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

228,76 € per a instal·lacions de <15 mm i 247,55 € per a instal.lacions de >15 mm

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Reglament del Servei Municipal d’Abastament  d’aigua potable.

- Pla Director d’abastament d’aigua potable.

En què consisteix:

Sol·licitud de baixa de subministrament d’aigua. L’aprovació  de la baixa comporta el tall  del subministrament i la retirada del comptador. 

Qui por demanar-lo:

Tothom que sigui abonat o amb autorització del titular del contracte 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Gratuït. (S’haurà d’abonar exclusivament el cost consum fins a la data de baixa)

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Reglament del Servei Municipal d’Abastament  d’aigua potable

- Pla Director d’Abastament d’aigua potable

En què consisteix:

Sol.licitud de canvi de nom del titular de subministrament d’aigua. 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Imprès de domiciliació bancària

3. Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat/Llicència d’activitats

4. Fotocòpia escriptura de propietat/ Contracte de lloguer.

5. Fotocòpia de la Llicència d’obres (Si s’escau)

6. Document de cessió de comptador per canvi de nom

7. Lectura del comptador 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

22,93€

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Reglament del Servei Municipal d’Abastament  d’aigua potable.

- Pla Director del Servei d’Abastament d’aigua potable

En què consisteix:

Sol·licitud de canvi de número de domiciliació bancària dels rebuts d’aigua i/o de l’adreça de correspondència on s’envien les factures.

 

Qui por demanar-lo:

Tothom que sigui titular o amb autorització del titular 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Gratuït. 

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Reglament del Servei Municipal d’Abastament  d’aigua potable

- Pla Director d’Abastament d’aigua potable

Urbanisme, activitats i medi ambient

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet canviar el titular d’una llicència d’activitat. 

Qui por demanar-lo:

Qualsevol persona física o jurídica a la que s’hagi de traspassar la titularitat d’una llicència d’activitats.

Documentació necessària:

1. Model de comunicació prèvia

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat.

3. Còpia del DNI o NIF del nou titular.

4. Còpia del DNI o NIF de l'antic titular.

5. Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent. 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment, previ a la transmissió de la titularitat.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En què consisteix:

Comunicació de primera ocupació de qualsevol edifici de nova construcció o procedent d’una gran rehabilitació o canvi d’ús.

Cal sol·licitar-la a l’Ajuntament un cop s’han finalitzat les obres i de forma prèvia a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Fotocòpia de la corresponent llicència d’obres que empara la construcció realitzada

3. Certificat final d’obra expedit pel director facultatiu de les obres i, en el seu cas, de la urbanització, d’acord amb el projecte tècnic aprovat

4. Justificant d’haver sol·licitat l’alta de l’Impost de béns de naturalesa urbana

5. Dues fotografies de l’edifici i del seu entorn i una dels vials adjacents, de dimensions 10x15 cm

6. Per aquells edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació que estableix l’article 2 del Reial Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions: cal aportar la certificació expedida per la Direcció General de Radiodifusió i Televisió en la qual es farà constar la presentació del corresponent projecte tècnic d’infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICT) i del certificat o butlletí d’instal·lació, segons correspongui, que acrediti que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic i que aquest s’ha realitzat d’acord amb la legislació vigent sobre ICT

7. En el cas que l’ús de l’edifici sigui el d’habitatge: el manual d’ús i manteniment de l’edifici, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Decret 206/1992, d’1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l’Edifici; o un certificat signat pel tècnic autor del projecte i el promotor de les obres en què s’acrediti que s’ha lliurat al promotor la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l’habitatge. 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

Quan es dóna resposta:

La primera ocupació està sotmesa a un règim de comunicació prèvia. Una vegada efectuat l’informe pels Serveis Tècnics, se’n notifica el contingut a l’interessat.

 

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

- Text refós de la Llei d’urbanisme – Decret Legislatiu 1/2005

En què consisteix:

Petició d’encendre foc en el període considerat de baix risc d’incendis forestals (del 15 d’octubre al 14 de març).

Omplir únicament el model de comunicat de crema i presentar-lo a les oficines de l’Ajuntament. 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

-Número de telèfon mòbil de contacte (imprescindible) 

El tràmit es duu a terme a les oficines de l’Ajuntament d'Olost, mitjançant la introducció de les dades de la crema a la plataforma EACAT, de tal manera que la informació arriba directament als Agents Rurals. Una còpia de la comunicació signada es retorna a l’interessat i una es queda a l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar:

Del 15 d’octubre al 14 de març 

Cost de la tramitació:

Sense cost.

Quan es dóna resposta:

Al mateix moment de la comunicació.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

Normativa relacionada:

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

En què consisteix:

Comunicació que es fa a l’Ajuntament de l’execució d’obres que no estan sotmeses a llicència. Les obres que es poden fer mitjançant aquest tràmit es classifiquen en:

 • Obres de reforma, modificació i rehabilitació interior dels edificis que no afectin substancialment el sistema estructural
 • Obres i actuacions de reparació i manteniment de façanes i cobertes
 • Enderroc de construccions i instal·lacions d’escassa entitat constructiva
 • Construcció o instal·lació de murs i tanques
 • Actuacions en jardins, patis i solars

Podeu consultar els principis generals de la comunicació prèvia d’obres així com la documentació que heu d’aportar segons la tipologia d’obres a realitzar, fent clic al següent enllaç: Annex I Comunicació prèvia d’obres

NO es poden executar mitjançant aquesta comunicació prèvia i, en tot cas, cal sol·licitar llicència, les obres següents:

 • Les obres de nova edificació, ampliació, reforma, reparació, rehabilitació o enderrocament que requereixin un projecte tècnic per ser executades
 • Les que afectin  a la via pública (rases, guals, pas de serveis, etc...)
 • Les que afectin edificis catalogats o zones especialment protegides
 • Instal·lació de bastides a la via pública
 • Instal·lació de grues
 • Els moviments de terres, esplanacions de terrenys i tala d’arbres

 

CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ:

De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Ajuntament de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertoqués.

Així mateix, la resolució de l'Ajuntament que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.

Qui por demanar-lo:

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

Documentació necessària:

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol.licitar tot l'any.

TERMINIS:

El termini màxim per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les és de 6 mesos. Aquests terminis es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. Si aquests terminis transcorren sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Cost de la tramitació:

50 € corresponents a la Taxa per expedició de documents administratius + l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO), que s'estipula en el 3,2 % del pressupost d’execució material.

BONIFICACIONS:

Podeu consultar els beneficis fiscals previstos per a les obres comunicades fent clic al següent enllaç: beneficis fiscals.pdf

Correspon a l'Ordenança fiscal Núm.3 Art. 6è

Quan es dóna resposta:

Al tractar-se d'un tràmit sotmès al règim de comunicació prèvia, aquesta permet a l'interessat l'exercici del dret des del dia de la seva presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció legalment atribuïdes a l'Ajuntament. En conseqüència, l'interessat pot iniciar les obres des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i no rebrà cap resposta de l'Ajuntament, excepte en el cas que, previ informe tècnic, es requereixin esmenes o es deixi sense efecte la comunicació.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

PRESENCIALMENT: Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

ELECTRÒNICAMENT: Mitjançant la instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament, a la qual s’hi ha d’adjuntar la comunicació prèvia, l’autoliquidació amb el comprovant de pagament i la resta de documentació que requereixi la comunicació.

Normativa relacionada:

 • Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Documents vinculats:

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet comunicar a l’Ajuntament l’inici d’una activitat sota la vostra  responsabilitat, i que es troba compresa en l’Annex III de la LLei 20/2009, de prevenció i  control ambiental de les activitats.

Amb la presentació d’aquesta comunicació, conjuntament amb la documentació que  s’estableixi legalment, acreditareu el compliment del regim d’intervenció ambiental de l’activitat.

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Model de comunicació prèvia

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

3. Còpia del DNI o NIF.

4. Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent.

5. Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i seguretat en cas d'incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.

6. Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria ambiental i documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art. 52 de la Llei 20/2009).

7. Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)

8. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009)

Quan es pot sol·licitar:

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries.

L'exercici de l'activitat es pot iniciar de manera immediata després d’haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l'exercici de l'activitat calgui disposar d’autoritzacions sectorials, el titular ha d’haver-les sol·licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions

 

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet comunicar a l’ajuntament l’exercici de qualsevol activitat que no estigui compresa en l’àmbit d’aplicació de cap de les següents normatives ni de cap altra normativa sectorial que exigeixi l’atorgament d’una autorització específica:

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte.

Sempre i quan l’ús estigui permès pel planejament urbanístic vigent, amb la presentació de la sol·licitud de comunicació i de la documentació complementària que s’exigeix legalment, ja es pot exercir l’activitat pretesa. 

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Model de comunicació prèvia

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

3. Còpia del DNI o NIF.

4. Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent.

5. Documentació tècnica ambiental i de prevenció i seguretat en cas d'incendi simplificada per duplicat, signada per tècnic competent. (no cal presentar aquesta documentació si es tracta d'una activitat ramadera). 

La documentació tècnica ha d'incloure:

 • Plànol d'emplaçament
 • Plànol de distribució del local
 • Plànol de secció del local

6. Certificat o declaració responsable que acrediti que l'activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i de tota mena vigent, especialment en matèria d'instal·lacions elèctriques, accessibilitat i barreres arquitectòniques i incendis.

7. Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)

8. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009) 

Quan es pot sol·licitar:

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries.

L'exercici de l'activitat es pot iniciar de manera immediata després d’haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l'exercici de l'activitat calgui disposar d’autoritzacions sectorials, el titular ha d’haver-les sol·licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions

 

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet comunicar a l’ajuntament l’exercici duna activitat de restauració, d’espectacle públic o recreativa musical de les que es detallen a l’article 124 del Decret 112/2010, regulador del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Els establiments oberts al públic destinats a espectacles i a activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat de fins a 150 persones. Inclou les següents:

 • Bar musical
 • Restaurant musical
 • Sala de concert
 • Karaoke
 • Sala de festes amb espectacle i concert d’infància i joventut
 • Cafè teatre i cafè concert
 • Discoteques de joventut que disposin de llicència de discoteca.

Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració han de tenir un aforament autoritzat de fins a 150 persones i no poden disposar de terrassa ni de cap altre espai complementari a l’aire lliure. Inclou les següents:

 • Restaurant
 • Bar
 • Restaurant bar
 • Saló de banquets
 • Execució o representació en directe d’obres o composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, d’instruments musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals.

Amb la presentació del comunicat, conjuntament amb la documentació que s’exigeixi legalment, es pot exercir l’activitat pretesa. 

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Model de comunicació prèvia

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

3. Còpia del DNI o NIF.

4. Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent.

5. Document de Declaració responsable on consti que el local compleix amb els requisits del Reglament/Decret 112/2010.

6. Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i seguretat en cas d'incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.

7. Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria ambiental i documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art. 52 de la Llei 20/2009).

8. Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)

9. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009) 

Quan es pot sol·licitar:

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries.

L'exercici de l'activitat es pot iniciar de manera immediata després d’haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l'exercici de l'activitat calgui disposar d’autoritzacions sectorials, el titular ha d’haver-les sol·licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les activitats recreatives.

- Decret 112/2010, regulador del Reglament d´espectacles públics i activitats recreatives.

En què consisteix:

La declaració responsable d'obertura per a la implantació o modificació d'activitats de comerç minorista i de determinats serveis és el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d’intervenció sectorial (ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d’ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. 

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Model normalitzat de declaració responsable d’establiments

2. Model normalitzat de declaració responsable d’obertura d’establiments alimentaris (quan escaigui)

S’haurà de declarar responsablement:

 • Que l’activitat es troba subjecta al tràmit de declaració responsable d’obertura d’acord amb  l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, i que per al seu exercici es disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment i que es compromet a mantenir-la durant l'exercici de l'activitat
 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic, en el cas que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.
 • Que es disposa de les d’autoritzacions sectorials necessàries.
 • Que l’activitat compleix la normativa en matèria de prevenció d’incendis.
 • Que l’activitat compleix la normativa en matèria d’accessibilitat.
 • Que l’activitat compleix la normativa en matèria de contaminació acústica.
 • Que l’activitat compleix les ordenances municipals en matèria de climatització, ventilació i instal·lacions exteriors dels edificis.
 • Que els residus generats es gestionaran correctament.
 • Que les dades consignades a la declaració són certes.
 • Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

Quan es pot sol·licitar:

La declaració responsable es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Quan les obres no requereixin la redacció de projecte, no serà exigible llicència i es formalitzaran amb comunicació prèvia o declaració responsable. 

Quan s'hagin de realitzar diferents actuacions relacionades amb la mateixa activitat o local, es tramitaran conjuntament.

A aquests efectes, el model de declaració responsable comprèn un apartat per declarar les obres, seguint el model d'aplicació de la Llei estatal 12/2012.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En què consisteix:

Llicència necessària per a poder dividir una propietat vertical quan no existeix una llicència antiga o quan existeix però no empara el mateix número d'entitats que es volen dividir. 

 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Memòria descriptiva de l’edificació on consti: la superfície total construïda, el número de plantes, el nombre d’entitats i les superfícies útils s’ús específic de cadascuna de les entitats.

3. Plànol de l’emplaçament de l’edificació amb indicació dels límits de la finca.

4. Plànol a escala de cada planta, amb indicació de les entitats i de les superfícies.

5. Certificat de solidesa i d’antiguitat signat per personal tècnic competent i visat pel col.legi professional.

6. Fotografia de la façana

7. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on hi consti la descripció de la finca 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

Quan es dóna resposta:

La llicència de divisió horitzontal s’aprova per acord de la Junta de Govern, que es reuneix un cop cada 15 dies.  

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

- Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legilsatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

- Llei 49/1960 de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, reformada per la Llei 8/1999, de 6 d’abril.

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència municipal per a les activitats i instal·lacions subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa als locals, establiments o recintes oberts al públic en els quals aquestes activitats tenen lloc, amb excepció dels casos que recull l’article 124 del decret 112/2010, pel qual s’aprova el  Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que resten subjectes al règim de comunicació. 

 

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

3. Còpia del DNI o NIF.

4. Projecte tècnic incendis per triplicat signat per tècnic competent

5. Si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic referit en e lpunt anterior, caldrà presentar: Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost.

6. Declaració responsable del titular o organitzador on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i de disponibilitat de la finca o local 

7. Documentació ambiental (sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus, vibracions i la que determini la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi).

8. Document signat pel sol·licitant de la llicència on consti el tècnic responsable (nom, adreça, titulació i habilitació professional) que certificarà que l'establiment s'adequa a la llicència sol·licitada.

9. Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)

10. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009) 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment però sempre abans d’iniciar l’activitat, ja que la presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència ambiental és requisit previ imprescindible per poder-la dur a terme.

 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les activitats recreatives

- Decret 112/2010, regulador del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

En què consisteix:

Tenen la consideració d’obres amb projecte tècnic les d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en tot cas les següents: 

 • Les que afectin els fonaments  o de forma substancial els elements estructurals.
 • Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal.lacions o els serveis comuns.
 • Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
 • Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
 • Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció. 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Projecte executiu complet redactat pel tècnic competent, amb el corresponent visat col·legial, amb especial incidència en els materials, colors i textura d’acabats exteriors o visibles des del espais públics.

3. Full d’assumpció de direcció de l’obra signat i visat pel tècnic competent.

4. Full d’assumpció de direcció de l’obra  signat pel personal tècnic competent i visat pel col.legi professional.

5. Programa de control de qualitat.

6. Qüestionari d’estadística d’edificació d’habitatge.

7. Si l’obra requereix ocupar la via pública o la instal.lació de grues torre, caldrà obtenir simultàniament la preceptiva llicència.

8. Quan s’hagi finalitzat l’obra, si s’escau, s’haurà de presentar el certificat emès per la Direcció General de Radiodifusió i Telecomunicació. 

9. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora. 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

 

Quan es dóna resposta:

Les llicències urbanístiques s’aproven per acord de la Junta de Govern, que es reuneix un cop cada 15 dies. 

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- O.F. 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

- Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

- Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legilsatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

En què consisteix:

Ténen la consideració d’obres amb responsabilitat tècnica les obres que:

 • Afecten un element estructural de l’edifici (reparació de forjats, obertures, ...)
 • Alteren la distribució interior d’habitatges que poden afectar les condicions d’habitabilitat.
 • Consisteixen en la construcció de murs de contenció, de piscines, de dipòsits i similars.
 • Obres que per la seva perillositat en matèria de seguretat i salut requereixen de supervisió tècnica com: treballs en alta tensió, treballs en alçada (cobertes, façanes), moviments de terres amb grans desmunts, treballs en què es requereixi el muntatge d’una bastida i d’altres similars. 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Memòria descriptiva de les obres sol·licitades amb justificació de compliment de la normativa vigent en matèries sectorials que s’escaigui en funció de l’obra.

3. Amidaments i pressupost d’execució material de l’obra.

4. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons correspongui, signat per personal tècnic competent i visat pel col.legi professional.

5. Full d’assumpció de direcció de l’obra signat per personal tècnic competent i visat pel col.legi professional.

6. Plànols. Necessàriament els següents:

 • Plànol d’emplaçament i de situació que permeti una identificació indubtable de la posició i de la finca on s’executen les obres. 
 • Plànol de l’obra a realitzar, si escau.

7. Declaració d’acceptació  i d’estar doant d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora de la instal.ladora, ... 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

Quan es dóna resposta:

Les llicències urbanístiques s’aproven per acord de la Junta de Govern, que es reuneix un cop cada 15 dies.  

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- O.F. 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

- Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

- Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legilsatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

En què consisteix:

Es requereix llicència de parcel·lació urbanística, de conformitat amb l’article 191.1 del TRLU, en els següents casos:

 • Divisió simultània o segregació de terrenys en sòl urbà en dos o més lots per destinar-les a construcció d’edificacions o instal·lacions per a usos urbans.
 • Tota operació que tingui les mateixes finalitats especificades en el punt anterior en què sense divisió o segregació s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret d’utilització  exclusiva de parts concretes de terrenys.
 • La constitució d’associacions o de societats en les quals la qualitat d’ésser-ne membre o tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva.

Per a l’obtenció s’han de complir els requisits previs que estableix l’article 195 del TRLU, ( en sòl urbà hi ha d’haver planejament general i derivat aprovats i en sòl urbanitzable el pla parcial aprovat.)

En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

Imprès de sol·licitud

Documentació que cal aportar:

1. Memòria justificativa de la procedència de les dimensions de les parcel·les proposades, sobre la base del planejament aplicable.

2. Plànol parcel·lari, a escala mínima 1.1000, acotat i amb indicació de les parcel.les indivisibles, la qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals. Quan el planejament en vigor incorpora el plànol parcel·lari, la còpia certificada d’aquest més les dades i les indicacions necessàries substitueixen el document objecte en el punt 2.

3. En els supòsits en què no hi hagi divisió o segregació de la finca, la memòria ha de justificar la procedència de les dimensions dels terrenys objecte dels drets terrenys objecte dels drets d’utilització exclusiva, d’acord amb les determinacions del planejament, i el plànol parcel·lari s’hi ha d’adequar. 

Quan es pot sol·licitar:

Segons l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

Cost de la tramitació:

La llicència de parcel·lació s’aprova per acord de la Junta de Govern, que es reuneix un cop cada 15 dies.  

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

 

Normativa relacionada:

- Ordenança Reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

- Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legilsatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

En què consisteix:

Petició d’encendre foc en el període considerat d’alt risc d’incendis forestals (del 15 de març al 15 d’octubre) a causa del clima mediterrani i el tipus de massa boscosa que hi ha al nostre país.

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment per: 

 • Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. 
 • Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel•les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. 
 • Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

b) Llençar objectes encesos. 

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc. 

d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc. 

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. .

Cal sol·licitar autorització al Departament de d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural.Per obtenir l'autorització a què fa referència l'apartat anterior caldrà omplir el model de sol•licitud i adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'Oficina comarcal de Medi Ambient que donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi. 

Qui por demanar-lo:

Tothom 

Documentació necessària:

Imprès de sol.licitud 

Quan es pot sol·licitar:

Del 15 de març al 15 d’octubre 

Cost de la tramitació:

Sense cost.

Quan es dóna resposta:

L’interessat rep l’autorització directament de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat en el termini de 15 dies aproximandament.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat o informe de compatibilitat urbanística d'una activitat amb el planejament urbanístic 

Qui por demanar-lo:

Tothom. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i les seves característiques principals amb la determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.

3. Plànol de situació a E 1.1000, com a mínim, que permeti una identificació indubtable de la finca. 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius.

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament. 

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost) 

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En què consisteix:

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència ambiental per a dur a terme alguna de les activitats que es relacionen a l´Annex II de la Llei  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Qui por demanar-lo:

La persona física o jurídica titular de l’activitat. 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

3. Còpia del DNI o NIF.

4. Documentació especificada en l'article 39 de la Llei 20/2009, concretament:

  a. Projecte bàsic amb estudi ambiental per triplicat i signat per tècnic competent.
  b. Quan l'activitat sigui potencialment contaminant del sòl, d'acord amb la normativa específica aplicable, caldrà document amb les característiques del sòl on s'emplaci l'activitat projectada.
  c. Document que designi el personal tècnic responsable d'executar el projecte.
  d. Declaració de les dades que segons el sol·licitant cal que siguin confidencials.

Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:

1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació. 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment però sempre abans d’iniciar l’activitat, ja que la presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència ambiental és un requisit previ imprescindible per poder-la dur a terme.

Cost de la tramitació:

Segons l’ordenança fiscal 6, reguladora de la  Taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

Normativa relacionada:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Animals de companyia

En què consisteix:

Les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat estan obligats a fer la seva inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

En el Registre també es pot inscriure qualsevol altre tipus d'animal, encara que no és obligatori.

És important inscriure l'animal perquè:

 • En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.
 • La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
 • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats.

En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donar-los d'alta al cens cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, les posseïdores de la targeta rosa en les modalitats gratuïta i reduïda, les que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional i les que tinguin els animals identificats amb microxip també han de censar el seu animal però estan exemptes del pagament de la taxa si presenten la documentació que ho demostri.

Els gossos considerats potencialment perillosos també cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Les races i les característiques físiques que fan que un gos sigui catalogat com a potencialment perillós estan descrites al Reial Decret 287/2002 de 22 de març.

En el cas de gossos, gats i fures, abans d'inscriure l'animal al cens cal identificar-lo amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris. 

Qui por demanar-lo:

Tothom 

Documentació necessària:

1. Imprès de sol.licitud

2. Fotocòpia del DNI del propietari / Si el propietari és menor de 16 anys: Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor i consentiment per escrit

3. Fotocòpia de la documentació acreditativa i sanitària de l’animal 

Quan es pot sol·licitar:

Tot l’any 

Cost de la tramitació:

Sense cost.

Quan es dóna resposta:

En 15 dies aproximadament

Iniciar el tràmit:

Tràmit presencial. On realitzar el tràmit:

Oficines de l’Ajuntament d’Olost (Pl. Major, 1 – 08516 – Olost)

Normativa relacionada:

 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
 • Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

Atenció a la ciutadania

Esport, cultura i lleure

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

Padró habitants

Urbanisme, activitats i medi ambient

Finestreta Única Empresarial (FUE)

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.