Olost hauria de reduir la quantitat de residus impropis del rebuig

Aquesta seria una de les principals conclusions de la Memòria de Residus 2023 elaborada pel Consell Comarcal d’Osona, que és qui fa la gestió de residus municipals a Olost. 

Segons les dades recollides, durant l’any 2023 Olost va generar un 73% de recollida selectiva. De tot aquest producte rebut s’ha detectat que el 84% es podria reciclar a través del contenidor de multiproducte o orgànic i que només el 16% correspondria a rebuig.

 
    

En el cas del multiproducte cal destacar que en algunes ocasions també hi va a parar matèria orgànica, tèxtil o plàstics que no son envasos i que, per tant, anirien al contenidor de rebuig.
 
Segons les dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya de l’any 2022, Osona és la segona comarca de Catalunya (la primera és la Conca de Barberà) amb un major índex de recollida selectiva. Durant el 2022 Osona va arribar gairebé al 70% de recollida selectiva bruta. I aquí s’evidencia que aquest percentatge és major (82%) en els municipis amb recollida porta a porta, a diferència dels que es fa la recollida amb contenidor (64,6%).
La delegació de la gestió de recollida al Consell Comarcal d’Osona comprèn el servei de recollida de fracció orgànica, de multiproducte, de vidre (envàs), de fracció resta, la recollida de residus voluminosos, el servei de deixalleria mòbil i altres serveis com la reparació de contenidors de la via pública, l’adquisició i reposició de contenidors, la campanya informativa d’implantació de la recollida porta a porta de vidre i d’un sistema d’identificació d’usuaris, la neteja de les àrees d’aportació de residus municipals i serveis extres.
 
En el cas d’Olost l’evolució de recollida selectiva s’ha mantingut en les mateixes xifres durant els darrers anys (oscil·lant entre el 60 i el 75%). Del 2022 al 2023 cal destacar sobretot la disminució de la fracció de vidre (-5,16 tones), de la recollida de residus voluminosos (reduït en 6 tones menys ) i la disminució del total de tones de deixalles recollides anualment (-3,6%).
 
  

L’any 2023 a la deixalleria mòbil es van atendre un total de 418 usuaris. La mitjana mensual és de 42 usuaris.

 
COST DE LA RECOLLIDA

Per determinar el cost de gestió dels residus municipals es tenen en compte les despeses de recollida, les despeses de tractament i els ingressos que se’n deriven.
Per les despeses de recollida, durant l’any 2023, el Consell Comarcal va liquidar a l’Ajuntament d’Olost l’import de 130.258,89€
Per a la gestió i tractament dels residus rebuts, el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, va facturar a l’Ajuntament d’Olost l’import de 36.604,15€.
D’altra banda, també hi ha empreses vinculades a la gestió de residus com és el cas d’Ecoembes, Ecovidrio o l’Agència de Residus de Catalunya que retornen diners als municipis en funció de les quantitats generades de multiproducte, vidre i fracció orgànica. Durant l’any 2023 l’Ajuntament d’Olost va rebre per part d’aquestes empreses 28.614,62 €

Tenint en compte totes aquestes xifres l’import total que va destinar l’Ajuntament a la Recollida de residus durant el 2023 va ser de 138.248,42 €

  05/06/2024
  09:57

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.