NOTA INFORMATIVA DEL PLE ORDINARI DEL 17 DE MARÇ DE 2021

En el Ple ordinari d’ahir dimecres 17 de març de 2021, celebrat al Saló d’Actes del consistori d’Olost a partir d’1/4 de 10 del vespre, es van aprovar els següents acords:
En primer lloc es va aprovar l’acta de la sessió ordinària anterior, celebrada el 20 de gener del 2021.

Tot seguit es va procedir a aprovar l’expedient de modificació de crèdit tenint en compte despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per un valor total de 540.954,04 €.
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, amb una subvenció de l’ACA i amb la sol·licitud d’un préstec de fora del sector públic.

En el següent punt s’aprovà de forma definitiva l’estudi de detall de les edificacions corresponents als números 10 a 24 del carrer Barcelona d’Olost, d’iniciativa particular, consistent en la modificació de la volumetria d’aquest conjunt d’habitatges.

Tot seguit es va aprovar el complement d’actualització de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local, per part de la diputació de Barcelona, aprovada pel Ple del mateix ens en la sessió del 28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021.

En el punt número 6 es va aprovar el compromís de finançament de les actuacions previstes de millora i manteniment del servei d’abastament d’aigua en alta al Lluçanès. En aquest cas l’Ajuntament d’Olost es compromet a aportar la quantitat corresponent a la part no finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua de les actuacions proposades de millora i manteniment del servei d’abastament d’aigua en alta al Lluçanès i que, per al municipi d’Olost corresponen a una quota trimestral de 763,82 €, per un període de 10 anys a comptar des de l’any 2022. 

Per últim es manifesta l’interès perquè es duguin a terme les actuacions per les quals es disposa de finançament de l’ACA ja que s’entén que són necessàries per l’abastament d’Osona Lluçanès, al qual pertany el municipi d’Olost.
 
En els propers tres punts de l’ordre del dia es va donar compte dels decrets de contractació de tres persones que formen part del personal de l’Ajuntament: un operari de manteniment de brigada per completar el servei de brigada municipal per cobrir la vacant de plaça en plantilla de peó de manteniment; el nomenament d’una funcionària interina per ocupar la plaça vacant del grup C2, d’auxiliar administrativa; i la contractació eventual d’una auxiliar administrativa.  

En el punt 10è de l’ordre del dia s’informa del precontracte d’adquisició de la nau de la brigada municipal, parcel·la núm. 11 del polígon industrial del Quintà del Coll del Ram.

Tot seguit es va informar del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020, es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2021 d’incorporació de romanents de l’exercici anterior i es va procedir a informar dels plans pressupostaris a mig termini 2022-2024.
En el punt núm. 14, que ja consta dins l’àmbit de Mocions, es va presentar una Moció de suport a l’Amnistia presentada per l’Associació Catalana de Muncipis (ACM). Concretament es tracta de donar suport a la promulgació d’una Llei d’Amnistia com a solució al conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. Es va aprovar per unanimitat.

En el punt 15 i com a tema d’urgència es van entrar les modificacions de les retribucions al personal de la corporació d’acord amb les previsions establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) per l’any 2021, que també es van aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 20 de gener de 2021 i que cadascun dels membres de la Corporació ja havien pogut consultar prèviament a la sessió plenària.

A continuació es va donar pas a les diferents regidories perquè transmetessin els temes que estan treballant:

Ramon Ambrós va informar que han finalitzat les obres corresponents a la primera fase del projecte d’urbanització del carrer Bonavista i que s’han desenvolupat correctament, sense que hagin sortit imprevistos i en el termini indicat.

Per altra banda, fa constar la bona acollida que ha tingut entre la població de Santa Creu el punt de recollida de residus que es va instal·lar al centre de la població, on els veïnes i veïnes van poder deixar els residus que havien d’anar a la deixalleria mòbil que s’instal·la al nucli d’Olost cada dos mesos i que la Brigada municipal va recollir de Santa Creu per portar-los a la deixalleria situada a Olost.

Pere Martí va comentar que està redactant un nou número del BIO i que es preveu que es pugui publicar durant el mes de març.

Lluïsa Jiménez fa saber que els actes en commemoració del Dia de la Dona van tenir molta participació a Olost, en especial la caminada i el treball realitzat per diversos col·lectius sobre el lema “ser dona  vol dir”, així com la lectura del manifest i la posterior il·luminació de la façana de la Casa de la Vila.

Ricart Mesquies informa que les obres d’adequació del pati del Centre Cívic avancen a bon ritme i que es preveu la seva finalització en un mes i mig, aproximadament.

Per la seva banda, Gil Salvans explica que aquesta setmana se substituiran les lluminàries del Passeig Montserrat per unes noves amb tecnologia LED i detectors de presència. També fa saber que les 5 empreses convidades per dur a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de les Piscines Municipals, han presentat la seva oferta i que es preveu que les obres estiguin acabades en 2 mesos. Finalment, informa que la caldera de biomassa que dona servei al Centre Cívic i al Casal dels Avis, ja  està en marxa i funciona correctament.

Al seu torn, Meritxell Trigo comunica que en breu es posarà a disposició de la població la nova app d’Olost, que es preveu que sigui una eina molt potent, que facilitarà tràmits a la població.

Finalment, l’alcalde Josep M. Freixanet va posar en coneixement de la resta de membres del Ple sobre el contingut de la reunió d’alcaldes i alcaldesses del Lluçanès, en la qual es va tractar, entre d’altres, la reactivació de la constitució del Lluçanès en comarca i del projecte d’ampliació de la Planta de Compostatge Fumanya, situada a Sant Martí d’Albars.

Per altra banda, va informar que coincidint amb la propera sessió plenària de l’ajuntament, es reactivarà el Consell Sectorial d’Olost i Santa Creu (CSOSC), reunint-se de nou en aquella data.
Com que tots els dubtes ja s’havien debatut al llarg del ple no hi va haver preguntes en l’apartat de Precs i Preguntes.
 

  18/03/2021
  17:02

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.