Mapa de capacitat acústica

El Ple de l'Ajuntament d'Olost, en sessió ordinària del dia 8 de gener de 2019, va aprovar el Mapa de Capacitat Acústica del municipi d'Olost.

Amb l’elaboració del Mapa acústic del municipi, es crea un instrument per a la gestió ambiental del soroll. Aquesta eina té com a finalitat, evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori, permetent detectar àrees de conflicte acústic, reduir l’impacte sonor en àrees sorolloses i prevenir de possibles afectacions futures. El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit d’immissió de soroll del municipi en ambient exterior, per període dia, vespre i nit. Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent de les activitats i el veïnatge, com el procedent d’infraestructures de transport , entre d’altres. D’altra banda, resta imprescindible que el Mapa de Capacitat Acústica sigui una eina consensuada de forma transversal amb altres vectors i àrees de gestió de l’Ajuntament, a més de Medi Ambient; principalment, perquè aquest mapa defineix els nivells màxims permesos per activitats, veïnatge, infraestructures, etc. condicionant a mig i llarg termini el desenvolupament del municipi.

A continuació us podeu descarregar el plànols de les diferents zones del municipi, en format ortofoto i topogràfic i accedir a l'enllaç del visor de mapes de capacitat acústica de Catalunya

- Plànol 1 (ortofoto)

- Plànol 2 (ortofoto)

- Plànol 3 (ortofoto)

- Plànol 1 (topogràfic)

- Plànol 2 (topogràfic)

- Plànol 3 (topogràfic)

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.