Informació de la seu

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament d'Olost

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments, per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olost que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents:

Seu Electrònica

URL: https://www.olost.cat/seu_electrònica
Emès per a: Olost
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

L'Ajuntament d'Olost també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Gestió Tributaria

URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/detall/08149
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/visorits/24891a1da10f4df6b76e636e84f11358.asp?codent=419&procedencia=cmbIdioma
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=olost&idCap=10629768&ambit=
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1
)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.