Beques Esprotives

Us informem que per aquest curs escolar 2023-24, des del Consorci del Lluçanès, s’ha obert una convocatòria per oferir
beques econòmiques a infants, adolescents i adults nascuts fins el 2020 empadronats a tots els municipis del Lluçanès
excepte Sant Bartomeu del Grau ( convocatoria a part) que realitzin activitats esportives continuades organitzades pels
diferents centres educatius dins de l’horari lectiu, per les diferents associacions de famílies(AFA) fora de l’horari lectiu,
entitats, clubs esportius i ens locals. La beca será per activitats que es realitzin durant el curs escolar 2023-24.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL 30 D’OCTUBRE AL 24 DE NOVEMBRE
Al registre d’entrada del Consorci del Lluçanès o a l’Ajuntament corresponent.


QUADRE DE RENDA DISPONIBLE MÀXIMA MENSUAL:
Unitat familiar Renda disponible màxima mensual
establerta en les bases*
1 membre 995,96
2 membres 1294,76
3 membres 1593,54
4 membres 1892,33
5 membres 2191,11
6 membres 2489,90

NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos nets indicats en el
quadre anterior*. La valoració econòmica s’obté de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat de
convivència. A aquests s’hi restaran les despeses d’habitatge, ja siguin de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 450
euros mensuals.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR:
o Model de sol.licitud normatitzat
o Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne.
o Justificant de pagament de l’activitat i informe emès per l’entitat segons model
o Fitxa creditor/a degudament signat i segellat.
o Justificant d’ingressos econòmics de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar (declaració renta 2022 o
les 4 últimes nòmines. Si és el cas full de pensions, liquidació trimestral IRPF, certificats d’atur, ERTO, ajuts
socials...)

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A L’OBTENCIÓ DE PUNTS ADDICIONALS:
o Títol de família monoparental i/o nombrosa
o Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...
o En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i
custòdia dels fills.
o Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)
Ajuts limitats a partida pressupostària.

MÉS INFORMACIÓ al Consorci del Lluçanès a través de l’adreça consorci@consorci.llucanes.cat o al 93 888 00 50

  21/11/2023
  14:25

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.