Selecció de personal funcionari: Auxiliar administratiu/va

La Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olost, en sessió del dia 17 de juliol de 2018, va aprovar les Bases per la selecció d’una persona per ocupar una plaça vacant a la plantilla de funcionaris de la Corporació i va decidir la convocatòria del concurs-oposició.

Avui s'ha publicat al BOP i a l'e-tauler de l'Ajuntament d'Olost l'anunci on es publiquen les Bases selectives aprovades, i s’obre el termini de presentació d’instàncies per medi dels models de sol·licitud i de declaració formalitzades. 

Us podeu descarregar l'anunci d'aprovació de les Bases, el model d'instància i de declaració jurada fent clic a les següents imatges:

                                         
Per altra banda, posem a disposició de tots els interessats els acords aprovats pel Ple d'Organització i funcionament de l'Ajuntament d'Olost i de la seva modificació, que poden servir d'ajuda per l'estudi dels temes 7 i 8 de les matèries específiques:

- Ple organització i funcionament
- Publicació modificació cartipàs municipal 
- Modificació horaris JGL
  03/08/2018
  12:41

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.