Inici de les obres de construcció de les Pistes de Pàdel i Pista Poliesportiva

Aquest dilluns s'han iniciat les obres de construcció de les bases sobre les quals s'instal·laran les Pistes de Pàdel d'Olost i la Pista Poliesportiva de Santa Creu de Jutglar.

Les Pistes de Pàdel s'instal.laran a la Zona esportiva d'Olost, al terreny adjacent a les Piscines Municipals i a l'Escola Terra Nostra, metre que la Pista Poliesportiva de Santa Creu de Jutglar estarà ubicada al terreny adjacent a la seu del Consorci del Lluçanès, al carrer Vell.

Les obres de construcció de la sub-base d'aquestes instal.lacions les portarà a terme la constructora Excavacions Carrera SA, i consistiran en, primerament, netejar el terreny i al seu rebaix fins a la cota d’esplanació, per posteriorment realitzar el mur que separa els diferents nivells de les pistes i el tancament respecte el carrer.

Seguidament es procedirà a l’estesa de 20 cm de tot-u i un paviment de 15 cm de formigó 25/B/20/IIA, armat amb malla electrosoldada d’acer B-500S, i acabat lliscat.

En quan a les instal·lacions, es preveu la col·locació d’un tub corrugat enterrat, en previsió de la col·locació de les columnes d’enllumenat, i la recollida d’aigües pluvials mitjançant canal correguda en un dels laterals de cada plataforma.

  14/03/2017
  18:05

Subscriu-te al butlletí

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.