​S'obre la convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant i instal·lació d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada en origen d'amiant en l’àmbit territorial de Catalunya, i com a novetat d'enguany, hi ha una línia específica on es desenvolupi o, s'hagi desenvolupat una activitat econòmica, i s'instal·li autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Aquests ajuts es presenten en dues línies diferenciades.

LÍNIA 1: Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, (pressupost 10 milions d'euros)

PERSONES BENEFICIÀRIES: 
Propietaris/es de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DELS AJUTS: 
La subvenció per a les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada.

DESPESES SUBVENCIONABLES: 
Es considera subvencionable la retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i si s’escau mitjans auxiliars. No es considera subvencionable la substitució de les cobertes retirades. No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: 
El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva (Per ordre d’entrada de sol·licitud)
 

LÍNIA 2: Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, (pressupost 40 milions d'euros)

PERSONES BENEFICIÀRIES: 
Propietaris/es de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DELS AJUTS

1.    Retirada de cobertes d’amiant i instal·lació de les noves cobertes: La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

a)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta: 40% del pressupost. 

En cas de petita empresa s’afegirà un 20% (40+20 = 60%)
En cas de mitjana empresa s’afegirà un 10% (40+10 = 50%)

b)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta:

Cobertes d'amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
Cobertes d'amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
Cobertes d'amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
Cobertes d'amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
Cobertes d'amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

2.    Instal·lacions d’autoconsum: 
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

P > 100 kWp = 262€ x  valor de la potència pic instal·lada
10 > P <= 100 kWp = 318€ x  valor de la potència pic instal·lada
P <=10 kWp = 534€ x  valor de la potència pic instal·lada

DESPESES SUBVENCIONABLES Es considera subvencionable la retirada, transport, tractament, substitució de les cobertes retirades i si s’escau mitjans auxiliars, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes. No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

TERMINIS de les DUES LÍNIES D'AJUT:

-       Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 24 de juliol de 2023.
-       Resolució: 6 mesos des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
-       Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
-       Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució.

Si esteu interessats/des a instal·lar fotovoltaica consulteu: PROERGIA

Consulteu BASES i CONVOCATÒRIA
Consulteu INFOGRAFIATens dubtes?

T'oferim assessorament en ajuts i subvencions

Per a més informació contacta'ns:
CONSORCI DEL LLUÇANÈS
empresa@consorci.llucanes.cat

  25/05/2023
  16:21

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.