Les obres per estabilitzar el mur del carrer de l'Era d'en Sorina avancen segons el previst

Amb l'objectiu d'intervenir per estabilitzar el mur del carrer de l'Era d'en Sorina, el 17 de març d'enguany van començar les obres, que tenen previst finalitzar el 15 de juliol i que s'estructuraran en dues fases. 

En la primera fase es podrà accedir a peu a l'últim garatge i es retallarà la vorera inferior de tal manera que els vianants hauran de passar provisionalment per la vorera de la gasolinera. 

En la segona fase només es podrà accedir a peu en tot el tram i els vianants hauran de passar també per la vorera de la gasolinera. 

IMATGE DEL TRAM AFECTAT EN LA PRIMERA FASE:  Fins el 15 de juliol        IMATGE DEL TRAM AFECTAT EN LA SEGONA FASE: Del 13 de juny al 15 de juliol. 

   


La major part d'aquest carrer se sustenta sobre un mur de formigó armat, que és el que permet que la rasant es vagi elevant respecte la part inferior (antiga carretera C-154 de Vic a Gironella). 

A principis del 2000 es va redactar un projecte d'urbanització per aconseguir donar el carerr d'una amplada constant i per aquest motiu es va construir un mur de contenció de 40 m de longitud i una alçada màxima de 4,50 m. Tot seguit es va construir un petit mur continu de 70 m de llargada seguint el traçat de la C-154 i un altre mur, coincidint amb l’antic camí d’accés als habitatges.

El que ha generat la construcció del projecte actual és que es va detectar que, amb el pas del temps, s'havia trencat una part del mur i s'havia enfonsat una part del paviment. Aquests fets podien afectar de forma significativa l'estabilitat del carrer, suposaven un risc d'esllavissada i també comportaven perill pels vianants i vehicles que hi transitaven a peu o amb vehicle. Per tots aquests motius es va procedir a sol·licitar a la Diputació la redacció del “Projecte d’estabilització del mur de contenció del carrer Era del Sorina d’Olost”, gràcies a un recurs tècnic per a la redacció de projectes per l'estabilitzaació de talussos i estructures de contenció i, en segon terme, executar-lo. En aquest cas les obres s'han adjudicat a Pasquina S.A. 

La inversió que s'ha de realitzar per dur a terme aquestes obres es podrà cobrir, en la seva major part, amb una subvenció del Programa General d'Inversions de la mateixa Diputació de Barcelona. 

Tot seguit podeu observar l'estat actual de les obres, que es troben encara en la seva fase 1. 

   


 

 

  04/05/2022
  11:57

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.