Ajuts de la Generalitat per a la retirada d'elements amb amiant

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d'ajuts per a la retirada, en origen, de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Les subvencions s'adrecen a propietaris de béns immobles, tant particulars com empreses privades o públiques.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria s'inicia avui, dia 7 de juliol de 2020, data de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020.

L'objectiu d'aquest ajut és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública. La inhalació de partícules d'amiant pot ser molt perjudicial per a la salut ja que s'ha demostrat que pot produir fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos càncers, fet que ha suposat la seva prohibició en la construcció.

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presentaran mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya  i de la Generalitat de Catalunya.

A continuació podeu consultar les resolucions resolucions de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta de l'ajut i la de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts i que ha estat publicada al DOGC de 7 de juliol de 2020:
 
  07/07/2020
  10:08

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.