Es sotmet a informació pública l'aprovació inicial de la modificació núm. 4 del POUM: Catàleg de Masies

En sessió plenària del dia 11 de juny de 2020, es va aprovar inicialment el Projecte de modificació nº 4, que modifica el document 7b “CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS” del POUM d’Olost, i el seu Document Ambiental Estratègic (DAE).

De conformitat amb l’article 85.4 del text refós de la llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet el Projecte aprovat inicialment i el seu Document Ambiental Estratègic a consulta de les administracions públiques afectades i a informació pública pel termini d'un mes des de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, a la pàgina web de l'Ajuntament d’Olost i al DOGC. Durant aquest termini qualsevol persona que ho desitgi podrà examinar-la i presentar totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

La documentació completa de l’expedient consta a les oficines de l’Ajuntament d’Olost, a la plaça major nº 1 per la seva consulta presencial, de dilluns a divendres, de 9 del matí a dues de la tarda, i a l'anunci publicat a l'e_tauler municipal. En relació a la documentació adjunta a la publicació a l'e_tauler d'edictes municipals, fem constar que és original i que està degudament diligenciada tot i que, per motius de capacitat de l'aplicatiu informàtic, no hi consta la diligència acreditativa de la seva aprovació inicial.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Podeu consultar el contingut de l'anunci i la documentació tècnica de l'expedient, fent clic a la següent imatge:

  25/06/2020
  13:16

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.