Se sotmet a informació pública l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Sector Arboix

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2019 s’ha aprovat inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE L’ARBOIX.

D’acord amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública per termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Al mateix temps es publica a un mitjà local de difusió general, i al tauler d’anuncis municipal en format electrònic situat al web municipal.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Podeu consultar el contingut de l'anunci i dels plànols del Projecte d'urbanització del Sector Arboix fent clic a les següents imatges:

          
  04/03/2019
  08:00

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.