Estudi de la qualitat de l’aire a Santa Creu de Jutglar

Del 14 de juny al 22 d’agost de 2018 la Diputació de Barcelona va realitzar un estudi de la qualitat de l’aire a Santa Creu, per encàrrec de l’Ajuntament d’Olost. El passat mes de gener l’estudi es va presentar a l’Ajuntament.

Durant l’Estudi, el qual es pot consultar la seva totalitat a la web de l’Ajuntament, es van analitzar els següents contaminants: Òxids de Nitrogen, partícules sòlides volàtils (PM10 i PM2,5), l’Ozó i el Benzè/Toluè. Aquests estudis es basen en comparar els resultats que s’obtenen d’aquest contaminants amb el límits admissibles que fixa el Real Decret 102/2011 i els valors guia recomanats per la OMS.

Les principals conclusions dels resultats obtinguts han estat els següents:
  • Diòxid de nitrogen (NO2): no s’ha superat el valor límit horari de 200 µg/m3 i la mitjana del període ha estat de 5 µg/m3 molt per sota del valor límit anual i el valor guia de la OMS que és de 40 µg/m3.
  • Partícules de mida inferiors 10µm (PM10) la mitjana ha estat de 18 µg/m3 quant el valor límit anual és de 40 µg/m3 i es troba just per sota del valor guia recomanat per la OMS que és de 20 µg/m3. En les partícules de mida inferior a 2,5µm (PM2,5) la mitjana ha estat de de 12 µg/m3 quant el valor límit anual és de 25 µg/m3 i es troba entorn al valor guia recomanat per la OMS que és de 10 µg/m3.
  • Benzè (C6H6): la mitjana ha estat de 0,1 µg/m3 i es troba molt inferior al límit anual de 5 µg/m3 i també al que recomana la OMS que és de 1,7 µg/m3.
  • Ozó (O3). Durant el període s’ha superat 1 vegada el valor objectiu de protecció de la salut de 120 µg/m3 durant 8 hores, també s’ha superat 11 vegades el valor de 100 µg/m3 que recomana la OMS. Tot i així, no s’ha superat el llindar d’alerta ni el d’informació (180 µg/m3 ), que sovint es supera en gran part de la comarca d’Osona (plana de Vic). L’ozó és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament sinó format a partir de reaccions fotoquímiques entre contaminants. Principalment necessitem NOx i compostos orgànics volàtils i elevada radiació solar (estiu). A la zona de la Catalunya central les concentracions d’Ozó són degudes principalment per l’enviament de contaminant primaris de la zona de l’àrea metropolitana que amb la marinada d’estiu i la radiació solar durant els dies de màxima calor, que  genera elevades concentracions d’aquest contaminants a llocs allunyats de les fonts de producció.
Podem concloure que la qualitat de l’aire analitzada es bona a nivell general, però hi ha presència d’alguns contaminants que cal millorar per la salut de les persones i el medi ambient. En especial la presència d’Ozó i en menys importància el nivell de partícules PM2,5. En els dos casos la seva presència està molt vinculada a la mobilitat i l’ús dels vehicles de combustió. Cal recordar que l’estudi s’ha realitzat en període estival i que no es pot saber si en altres estacions anuals la qualitat es manté, millora o empitjora.

La qualitat de l’aire és un bé comú i que tots hem de prendre mesures per millorar-lo. En aquest sentit, algunes de les actuacions a realitzar són: la reducció de l’ús del vehicle, utilització del vehicle elèctric, potenciar una mobilitat més sostenible, utilització d’energies renovables, millora de l’eficiència energètica, correcte ús de la biomassa forestal, no cremar carbó i altres productes prohibits, millora de la gestió de les dejeccions ramaderes,... totes elles ens serviran per aconseguir un aire de millor qualitat.

Podeu consultar l'estudi realitzat i descarregar-vos un tríptic sobre el correcte ús de la biomassa per escalfar-se, fent clic a les següents imatges:

         
 
  11/02/2019
  10:46

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.